درباره شرکت فعالیت ها پروژه ها مجوزها مخاطب

قراردادی برای اجرای کارهای مربوط به بهبود قلمرو شورای همکاری خلیج فارس "موسسه رادیوم وی. جی. خلوپن"

شرکت " تکاتومستروی "قراردادی را برای اجرای کارهای مربوط به بهبود قلمرو جی اس سی"موسسه رادیوم وی.جی. خلوپن" امضا کرده است.
موسسه رادیوم خلوپن " (بخشی از بخش علمی شرکت دولتی روزاتوم).
قرارداد فراهم می کند برای طیف گسترده ای از کار بر روی نصب و راه اندازی پایه, تخمگذار از شبکه های مهندسی, محوطه سازی, طراحی عناصر محوطه سازی از قلمرو موسسه در نشانی 2 مورینسکی پروسپکت, 28.
اتمام کار برای سپتامبر 2022 سال برنامه ریزی شده است.